جک بازویی پارکینگ

جک بازویی پارکینگ جک بازویی پارکینگ که بوسیله ۲ بازو ی کشنده درب پارکینگ بعد از فرمان به وسیله ریموت باز و بسته می شود و احتیاجی به تغییر مکان...