راهبند

راهبند راهبند نوعی درب اتوماتیک است به شکلی متفاوت و عملکردی متفاوت. وقتی کلمه درب اتوماتیک به گوش ما میخورد در ذهن ما چند لولا و دو ل...